Laryngo Voice

Laryngektomie. Zákrok, při kterém je pacientům odstraněn hrtan včetně všech jeho součástí, hlasivky nevyjímaje. Nenávratná ztráta schopnosti mluvit natrvalo mění kvalitu lidských životů. Tuto situaci jsme se s pomocí kolegů ze Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) rozhodli změnit.

Řešení Laryngo Voice nabízí zachování a dokonce i další používání specifického hlasu jedince ke komunikaci. Hlas pacienta je generován na základě dochovaných nahrávek foneticky bohatých vět z období před operací.

Řečový syntetizér je instalován na přenosná zařízení (mobilní telefon, tablet, notebook aj.) a uměle vytvořený hlas může upravovat sám pacient. Toto moderní řešení zajišťuje velkou podobnost uměle generovaného hlasu s původním hlasem pacienta.

Proces uchování hlasu

První fází procesu syntézy je zvukový záznam pacientova hlasu před operací, který se provádí ve specializovaném nahrávacím studiu.

Nahrané texty jsou pečlivě sestavovány tak, aby byla efektivně zachycena široká škála specifik hlasového projevu daného pacienta. Po nahrání pacientova hlasu se provádí kontrola namluveného textu a foneticko-prozodická analýza. Výsledkem je hlasový modul kompatibilní s těmito metodami řečové syntézy:

  • statisticko-parametrická řečová syntéza (řeč je generována na základě statistických modelů; využití Markovových modelů)
  • jednotková selekce (řeč vzniká zřetězením pečlivě vybraných krátkých segmentů reálné řeči)

Současný vývoj systému směřujeme k plné automatizaci, kdy by v celém procesu nebylo zapotřebí lidské asistence. Pacient by si tak sám vytvořil program, který by četl zadaný text jeho syntetickým hlasem, poté by si ho nainstaloval na vybraná zařízení.

Současně dostupná řešení zabývající se tvorbou osobních syntetických řečových systémů se většinou zaměřují na statisticko-parametrickou řečovou syntézu. Průměrný statistický model vzniklý pomocí velkého množství odlišných hlasů bývá přizpůsoben konkrétnímu uživateli na základě jeho hlasových záznamů. Podobnost výsledného výstupu s hlasem dané osoby ale nebývá uspokojivá.

Laryngo Voice a jeho testování

Od samého začátku projektu probíhá úzká spolupráce s Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice v Motole a 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, kde zároveň probíhá testovaní u vybraných pacientů.

Zaujalo vás řešení Laryngo Voice? Přečtěte si více na webových stránkách produktu (www.uchovejhlas.cz) nebo nás pro bližší informace kontaktujte napřímo.

Zpět na výpis ostatních řešení