Laryngo Voice

Laryngektómia. Zákrok, pri ktorom je pacientom odstránený hrtan vrátane všetkých jeho súčastí, hlasivky nevynímajúc. Nenávratná strata schopnosti hovoriť natrvalo mení kvalitu ľudských životov. Túto situáciu sme sa s pomocou kolegov zo Západočeskej univerzity v Plzni (ZČU) rozhodli zmeniť.

Riešenie Laryngo Voice ponúka zachovanie a dokonca aj ďalšie používanie špecifického hlasu jedinca na komunikáciu. Hlas pacienta je generovaný na základe zachovaných nahrávok foneticky bohatých viet z obdobia pred operáciou.

Rečový syntetizér je inštalovaný do prenosného zariadenia (mobilný telefón, tablet, notebook a i.) a umelo vytváraný hlas môže upravovať sám pacient. Toto moderné riešenie zaisťuje veľkú podobnosť umelo generovaného hlasu s pôvodným hlasom pacienta.

Proces uchovania hlasu

Prvou fázou procesu syntézy je zvukový záznam pacientovho hlasu pred operáciou, ktorý sa vykonáva v špecializovanom nahrávacom štúdiu.

Nahrané texty sa starostlivo zostavujú tak, aby bola efektívne zachytená široká škála špecifík hlasového prejavu daného pacienta. Po nahraní pacientovho hlasu sa vykonáva kontrola nahovoreného textu a foneticko-prozodická analýza. Výsledkom je hlasový modul kompatibilný s týmito metódami rečovej syntézy:

  • štatisticko-parametrická rečová syntéza (reč je generovaná na základe štatistických modelov; využitie Markovových modelov)
  • jednotková selekcia (reč vzniká zreťazením starostlivo vybraných krátkych segmentov reálnej reči)

Súčasný vývoj systému smerujeme k plnej automatizácii, kde by v celom procese nebola potrebná ľudská asistencia. Pacient by si tak sám vytvoril program, ktorý by čítal zadaný text jeho syntetickým hlasom, a potom by si ho nainštaloval do vybraného zariadenia.

Súčasne dostupné riešenia zaoberajúce sa tvorbou osobných syntetických rečových systémov sa väčšinou zameriavajú na štatisticko-parametrickú rečovú syntézu. Priemerný štatistický model vzniknutý pomocou veľkého množstva odlišných hlasov býva prispôsobený konkrétnemu používateľovi na základe jeho hlasových záznamov. Podobnosť výsledného výstupu s hlasom danej osoby však nebýva uspokojivá.

Laryngo Voice a jeho testovanie

Od samého začiatku projektu prebieha úzka spolupráca s Klinikou otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku Fakultnej nemocnice v Motole a 1. lekárskou fakultou Univerzity Karlovej, kde zároveň prebieha testovanie u vybraných pacientov.

Zaujalo vás riešenie Laryngo Voice? Prečítajte si viac na webových stránkach produktu (www.uchovejhlas.cz) alebo nás kontaktujte priamo a získajte bližšie informácie.

Späť na zoznam ďalších riešení