Program spoločenskej zodpovednosti spoločnosti

CertiCon je súčasťou rôznych prospešných projektov a zároveň podporuje snahu svojich zamestnancov pomôcť tam, kde vidí núdzu a potrebu.

Na nastavenie prehľadných a transparentných pravidiel pre poskytovanie vyššie uvedenej podpory má spoločnosť program s názvom „Spoločenská zodpovednosť spoločnosti CertiCon a.s.“.

Program je určený na finančnú podporu vybraných osôb a projektov spravidla formou finančného daru. Podporované sú predovšetkým projekty s pozitívnym sociálnym a environmentálnym dopadom.

Vzdelávanie verejnosti v oblasti digitálnych kompetencií

Spoločnosť Certicon a.s., vedomá si mimoriadnej spoločenskej dôležitosti vzdelávania verejnosti v oblasti bezpečného a efektívneho využívania digitálnych technológií, dlhodobo podporuje zavádzanie a rozvoj neziskového medzinárodného konceptu digitálnej gramotnosti a digitálnych kompetencií ECDL/ICDL na území Českej republiky.

Certicon a.s. sa okrem iného podieľa na vývoji a prevádzke národného informačného systému pre ECDL testovanie WASET a poskytuje kompletné ekonomické a materiálne zázemie pre pracovnú skupinu ECDL-CZ, zriadenú pri Českej spoločnosti pre kybernetiku a informatiku (ČSKI), ktorá je garantom kvality a národnou autoritou konceptu ECDL v Českej republike.

O medzinárodnom koncepte ECDL/ICDL

Pôvodom európsky projekt ECDL (European Computer Driving Licence) predstavuje dnes už celosvetovo rozšírený vzdelávací a certifikačný štandard v oblasti digitálnych kompetencií, ktorý vďaka svojej kvalite dosiahol trvalú udržateľnosť. Po novom sa projekt ECDL medzinárodne označuje ako koncept ECDL/ICDL (European/International Certification of Digital Literacy and Digital Skills).

Prínos konceptu ECDL/ICDL spočíva najmä v tom, že prostredníctvom medzinárodne jednotných syláb definuje vzdelávací obsah, ktorý odráža aktuálne potreby trhu práce a bežného života jedinca v spoločnosti, a to najmä v oblasti prenositeľných digitálnych kompetencií, a súčasne ponúka medzinárodne uznávanú, štandardizovanú, objektívnu a nezávislú metódu overovania výsledkov vzdelávania (tzv. ECDL skúšky).

Koncept ECDL/ICDL svojím rozsahom pokrýva prakticky všetky oblasti, v ktorých sa digitálne technológie v bežnom živote využívajú. Zahŕňa celú škálu vzdelávacích a certifikačných programov v oblasti digitálnych kompetencií, od programov pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, cez programy pre zamestnané, nezamestnané alebo digitálne vylúčené osoby, až po programy určené širokej verejnosti alebo, naopak, pre odborníkov z rôznych odborov.

Overovanie digitálnych kompetencií prebieha formou praktických skúšok v reálnom prostredí s využitím bežných stolových počítačov, notebookov, tabletov či mobilných telefónov, rôznych operačných systémov, bežne používaných aplikácií, lokálnych sietí a internetu.

Úspešní absolventi certifikačných skúšok môžu získať celú škálu medzinárodne uznávaných certifikátov, ktoré dokladajú dosiahnutie určitej úrovne kvalifikácie na prácu s digitálnymi technológiami. Certifikáty ECDL/ICDL sú už niekoľko rokov odporúčajú a používajú de facto ako celosvetový štandard nielen štáty Európskej únie.