V návaznosti na platné znění zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), platí pro CertiCon a.s. s účinnosti od 1. 8. 2023 mimo jiné povinnosti související se zavedením vnitřního oznamovacího systému a s ochranou oznamovatelů.

Počínaje 1. 8. 2023 je tak zřízen v rámci CertiCon a.s. vnitřní oznamovací systém (dále „VOS“), pomocí něhož mají zaměstnanci možnost upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, na přestupky, za které zákon stanoví pokuty, jejichž horní hranice je alespoň 100.000 Kč, na porušení Zákona nebo na porušení jiných právních předpisů nebo předpisů Evropské unie v oblastech stanovených v § 2, odst. 1, písm. d) Zákona.

Oznamovatelem je fyzická osoba, která pro CertiCon a.s. vykonává práci nebo obdobnou činnost v rozsahu stanoveném § 2, odst. 3. Zákona. CertiCon neumožňuje přijímání oznámení od jiných osob.

Oznámení může být učiněno některým z níže uvedených způsobů:

  1. E-mailem do zabezpečené e-mailové schránky: oznameni@certicon.cz.
  2. Písemně, zasláním dopisu na adresu CertiCon a.s., Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6. Obálka musí být zřetelně označena „VOS, NEOTVÍRAT, POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“.
  3. Telefonicky na telefonní číslo +420 224 904 160. Z ústního oznámení je pořízen zvukový záznam, který může oznamovatel odmítnout; v takovém případě je místo zvukového záznamu ve spolupráci s oznamovatelem pořízen písemný zápis o oznámení.
  4. Osobně v kanceláři příslušné osoby na adrese Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6, a to po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou. Z ústního oznámení je pořízen zvukový záznam, který může oznamovatel odmítnout; v takovém případě je místo zvukového záznamu ve spolupráci s oznamovatelem pořízen písemný zápis o oznámení.

Preferovanou dobou pro ústní oznámení [způsoby 3) a 4)] jsou úterky a čtvrtky vždy od 14 do 16 hodin, pokud jsou to pracovní dny.

CertiCon nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Zákonem v případech, kdy oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je zde uvedeno.

Příslušnou osobou pověřenou k přijímání a prověřování oznámení doručených do VOS, případně provedených osobně je: doc. Ing. Jiří Lažanský, CSc., předseda dozorčí rady.

Příslušná osoba je zodpovědná za přijímání a posuzování oznámení a navrhuje CertiConu opatření k nápravě případně zjištěného protiprávního stavu. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů, o způsobu vyřízení jeho oznámení pak do 30 dnů. Ve složitých případech může být tato lhůta prodloužena až o 30 dnů, a to nejvýše dvakrát.

Všechny materiály, které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením, jsou evidovány po dobu pěti let.

Příslušná osoba je zodpovědná za zachování mlčenlivosti o skutečnostech, o kterých se dozvěděla v souvislosti s oznámením a za zachování mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele.
CertiCon se zavazuje nepodniknout proti oznamovateli tzv. „odvetná opatření“, jak jsou definována v § 4 Zákona.

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Toto neplatí v případě, kdy je totožnost oznamovatele příslušné osobě známa.

Anonymní oznámení nebude považováno za oznámení a nebude příslušnou osobou posuzováno.

Oznámení lze také podat prostřednictvím externího oznamovacího systému, tj. podáním oznámení u Ministerstva spravedlnosti ČR (způsob podání oznámení je uveřejněn na webových stránkách ministerstva – www.justice.cz).

​​​​​​​Vědomě nepravdivé oznámení může být postiženo jako přestupek s pokutou až 50.000,- Kč.