Cyber PSG

Cyber PSG je softwarový rámec s poloautomatickou klasifikací biosignálů optimalizovaný pro analýzu spánkových dat. Systém je nezávislý na typu hardwaru a umožňuje implementaci rozhraní pro příjem různých signálů z různých druhů zařízení.

Ze vstupních signálů jsou pokročilými metodami extrahovány příznaky (feature extraction) nezbytné pro automatickou klasifikaci jednotlivých segmentů záznamu do hierarchicky uspořádaného stromu shluků. Poté systém provede klasifikaci nasnímaných dat do stromové struktury hierarchicky uspořádaných tříd (shluků) a nabídne expertovi klíčové části záznamu doporučené pro hodnocení.

Systém umožňuje kombinaci manuální klasifikace záznamu expertem s vysokou měrou automatizace, založenou na vyhodnocení podobnosti signálu realizovaného formou hierarchického shlukování.

Výhodou vyvinutého přístupu je především:

  • výrazné zrychlení klasifikace PSG záznamu při zachování plné kontroly experta nad procesem klasifikace,
  • zvýšení objektivity hodnocení záznamu v porovnání s ryze manuální klasifikací,
  • zvýšení přesnosti klasifikace (ve srovnání s plně automatickými klasifikátory),
  • možnost použití nezávisle na typu měření (po optimalizaci systému pro daný typ úlohy) nebo použitém hardwaru (systém není svázán s konkrétním výrobcem zařízení).

Automatická vs. poloautomatická klasifikace dat

V případě plně automatizované klasifikace je relativně nízká spolehlivost daná řadou faktorů (vysoká míra individuální variability biosignálů, závislost klasifikátoru na provádění záznamu za přesně definovaných podmínek, tedy uspořádání elektrod, nastavení HW filtrů apod.).

Účelem systému Cyber PSG je prezentovat přínosy zvoleného přístupu poloautomatické rekursivní klasifikace realizované v moderní softwarové architektuře vhodné jak pro realizaci samostatné klientské aplikace, tak pro zapracování ve formě knihovny do existujících systémů pro analýzu biosignálů.

CyberPSG vyvinuli odborníci společnosti CertiCon na základě společného výzkumu realizovaného na ČVUT v Praze.

Zaujalo vás řešení Cyber PSG? Přečtěte si více na webových stránkách produktu nebo nás pro bližší informace kontaktujte napřímo.

Zpět na výpis ostatních řešení