Cyber PSG

Cyber PSG je softvérový rámec s poloautomatickou klasifikáciou biosignálov optimalizovaný pre analýzu spánkových dát. Systém je nezávislý od typu hardvéru a umožňuje implementáciu rozhrania na príjem rôznych signálov z rôznych druhov zariadení.

Zo vstupných signálov sú pokročilými metódami extrahované príznaky (feature extraction) nutné pre automatickú klasifikáciu jednotlivých segmentov záznamu do hierarchicky usporiadaného stromu zhlukov. Potom systém vykoná klasifikáciu nasnímaných dát do stromovej štruktúry hierarchicky usporiadaných tried (zhlukov) a ponúkne expertovi kľúčové časti záznamu odporúčané na hodnotenie.

Systém umožňuje kombináciu manuálnej klasifikácie záznamu expertom s vysokou mierou automatizácie založenú na vyhodnotení podobnosti signálov realizovaného formou hierarchického zhlukovania.

Výhodou vyvinutého prístupu je predovšetkým:

  • výrazné zrýchlenie klasifikácie PSG záznamu pri zachovaní plnej kontroly experta nad procesom klasifikácie
  • zvýšenie objektivity hodnotenia záznamu v porovnaní s rýdzo manuálnou klasifikáciou
  • zvýšenie presnosti klasifikácie (v porovnaní s plne automatickými klasifikátormi)
  • možnosť použitia nezávisle od typu merania (po optimalizácii systému pre daný typ úlohy) alebo použitého hardvéru (systém nie je zviazaný s konkrétnym výrobcom zariadenia)

Automatická v. poloautomatická klasifikácia dát

V prípade plne automatizovanej klasifikácie je relatívne nízka spoľahlivosť daná mnohými faktormi (vysoká miera individuálnej variability biosignálov, závislosť klasifikátora od vykonávania záznamu za presne definovaných podmienok, teda usporiadania elektród, nastavenia HW filtrov a pod.).

Účelom systému Cyber PSG je prezentovať prínosy zvoleného prístupu poloautomatickej rekurzívnej klasifikácie realizovanej v modernej softvérovej architektúre vhodnej tak na realizáciu samostatnej klientskej aplikácie, ako aj na zapracovanie vo forme knižnice do existujúcich systémov na analýzu biosignálov.

CyberPSG vyvinuli odborníci zo spoločnosti CertiCon na základe spoločného výskumu realizovaného na ČVUT v Prahe.

Zaujalo vás riešenie Cyber PSG? Prečítajte si viac na webových stránkach produktu alebo nás kontaktujte priamo a získajte bližšie informácie.

Späť na zoznam ďalších riešení