Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
Laryngo Voice

Řešení Laryngo Voice je vyvíjeno na základě výzkumu Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) a jeho cílem je pomoci pacientům trpícím rakovinou hrtanu. Lidé s tou nemocí musí v mnohých případech podstoupit totální laryngektomii, tedy operaci, při které jim je odstraněn hrtan se všemi jeho částmi včetně hlasivek, tudíž tak ztratí schopnost mluvit. S využitím Laryngo Voice ovšem může být jejich hlas zachován, ba dokonce dále využíván ke komunikaci, k vytváření syntetického hlasu na základě psaného textu. Hlas je generován na základě dochovaných nahrávek foneticky bohatých vět z období před operací. Řečový syntetizátor je instalován na přenosná zařízení (mobilní telefon, tablet, notebook aj.) a uměle vytvářený hlas může upravovat sám pacient. Toto moderní řešení zajišťuje velkou podobnost uměle generovaného hlasu s původním hlasem pacienta.

První fází procesu syntézy je zvukový záznam pacientova hlasu před operací, který se provádí ve specializovaném nahrávacím studiu. V současné době je ale testováno i nahrávání v domácnostech. Vybrané texty, které jsou nahrávány, jsou pečlivě sestavovány tak, aby byla efektivně zachycena široká škála specifik hlasového projevu daného pacienta.


Po nahrání pacientova hlasu se provádí kontrola namluveného textu a foneticko-prozodická analýza. Nahrávky se zpracovávají, parametrují a segmentují. Výsledkem je hlasový modul kompatibilní s těmito metodami řečové syntézy:

  • statisticko-parametrická řečová syntéza (řeč je generována na základě statistických modelů; využití Markovových modelů)
  • jednotková selekce (řeč vzniká zřetězením pečlivě vybraných krátkých segmentů reálné řeči)


Laryngo Voice je stále zdokonalován. Současné úsilí směřujeme k plné automatizaci systému, kdy by v celém procesu, od nahrávání až po tvorbu výsledného syntetického hlasu, nebylo zapotřebí lidské asistence. Pacient by si tak sám vytvořil program, který by četl zadávaný text jeho syntetickým hlasem, a poté by si ho nainstaloval na vybraná zařízení. Pokud by Laryngo Voice dospěl do této fáze, ve srovnání s konkurencí by byl naprosto unikátní svojí plnou automatizací i rychlostí, se kterou by bylo možné vytvořit kvalitní syntetický hlasový systém a okamžitě ho nainstalovat na běžně užívané přenosné přístroje.


Ostatní známé projekty zabývající se tvorbou osobních syntetických řečových systémů se většinou zaměřují na statisticko-parametrickou řečovou syntézu. Průměrný statistický model vzniklý pomocí velkého množství odlišných hlasů bývá přizpůsoben konkrétnímu uživateli na základě jeho hlasových záznamů. Podobnost výsledného výstupu s hlasem dané osoby ale nebývá uspokojivá.


Cílem do budoucna je také přizpůsobení současných parametrů Laryngo Voice pro hlasové modulátory a „řečové protézy“, které budou součástí pacientova těla.

Laryngo Voice a jeho testování  

Od samého začátku projektu spolupracuje ZČU s Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice v Motole a 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Laryngo Voice je testován v klinické praxi. Pacientům, kterým byla diagnostikována rakovina hrtanu, je nabízena možnost záznamů jejich hlasového projevu. Osobní syntetický řečový systém byl vytvořen již deseti pacientům.

 

Ohlasy pacientů, kteří toto řešení testovali, ukazují, že systém dokáže výrazně zkvalitnit jejich komunikaci v osobním i profesním životě a je velmi kladně přijímán okolím. Laryngo Voice nemusí být využíván pouze pacienty, kteří absolvovali totální laryngektomii. Využít ho může kdokoliv, kdo by rád zachoval hlas jakékoliv osoby.


Více informací naleznete na webových stránkách www.uchovejhlas.cz


Industry 4.0