Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
Cyber PSG

 

CertiCon vyvinul softvérový rámec pre poloautomatickú klasifikáciu biosignálov optimalizovaný pre analýzu spánkových dát. Systém je nezávislý od typu hardvéru a umožňuje implementáciu rozhrania na príjem rôznych signálov z rôznych druhov zariadení. Zo vstupných signálov sú pokročilými metódami extrahované príznaky (feature extraction) nutné pre automatickú klasifikáciu jednotlivých segmentov záznamu do hierarchicky usporiadaného stromu zhlukov. Potom systém vykoná klasifikáciu nasnímaných dát do stromovej štruktúry hierarchicky usporiadaných tried (zhlukov) a ponúkne expertovi kľúčové časti záznamu odporúčané na hodnotenie.

 

  • Text Hover

 

Systém vyvinutý CertiConom umožňuje kombináciu manuálnej klasifikácie záznamu expertom s vysokou mierou automatizácie, založenú na vyhodnotení podobnosti signálov, realizovaného formou hierarchického zhlukovania.

 

Výhodou vyvinutého prístupu je predovšetkým:
» výrazné zrýchlenie klasifikácie PSG záznamu pri zachovaní plnej kontroly experta nad procesom klasifikácie » zvýšenie objektivity hodnotenia záznamu v porovnaní s rýdzo manuálnou klasifikáciou » zvýšenie presnosti klasifikácie (v porovnaní s plne automatickými klasifikátormi) » možnosť použitia nezávisle od typu merania (po optimalizácii systému pre daný typ úlohy) alebo použitého hardvéru (systém nie je zviazaný s konkrétnym výrobcom zariadenia)


 

Demo aplikácia obsahuje tieto časti:

 

» načítanie dát » zobrazenie biosignálov » zobrazenie výsledkov hierarchického zhlukovania » manuálna klasifikácia PSG » poloautomatická rekurentná klasifikácia PSG » zobrazenie klinicky zaujímavých parametrov záznamu » zobrazenie výsledkov klasifikácie (hypnogram) » zobrazenie spektrogramu


 

  • Text Hover

 

Analýza PSG spánkových dát je časovo náročný manuálny proces vyžadujúci veľkú skúsenosť hodnotiteľa. Tento proces je zaťažený vysokou mierou subjektivity. Zhoda medzi dvoma expertmi sa pre klasifikáciu spánkových fáz uvádza v rozmedzí 70 – 80 %.

Existujúce nástroje na spracovanie biosignálov obvykle ponúkajú podporu pre manuálnu klasifikáciu signálov. Existujú taktiež prístupy, ktoré sľubujú plne automatizovanú klasifikáciu. Tej však lekári veľmi nedôverujú. Problémom plne automatizovanej klasifikácie je relatívne nízka spoľahlivosť daná mnohými faktormi (vysoká miera individuálnej variability biosignálov, závislosť klasifikátora od vykonávania záznamu za presne definovaných podmienok, teda usporiadania elektród, nastavenia HW filtrov a pod.).


 

 

Účelom demo aplikácie je prezentovať prínosy zvoleného prístupu poloautomatickej rekurzívnej klasifikácie realizovanej v modernej softvérovej architektúre vhodnej tak na realizáciu samostatnej klientskej aplikácie, ako aj na zapracovanie vo forme knižnice do existujúcich systémov na analýzu biosignálov.

CyberPSG vyvinul CertiCon na základe spoločného výskumu realizovaného na ČVUT v Prahe.


 

Industry 4.0