Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
Laryngo Voice

 

Riešenie Laryngo Voice je vyvíjané na základe výskumu Západočeskej univerzity v Plzni (ZČU) a jeho cieľom je pomôcť pacientom trpiacim rakovinou hrtanu. Ľudia s týmto ochorením musia v mnohých prípadoch podstúpiť totálnu laryngektómiu, teda operáciu, pri ktorej sa im odstráni hrtan so všetkými jeho časťami vrátane hlasiviek, teda tak stratia schopnosť rozprávať. S využitím Laryngo Voice však je možné ich hlas zachovať, ba dokonca ďalej využívať na komunikáciu, tvorbu syntetického hlasu na základe písaného textu. Hlas je generovaný na základe zachovaných nahrávok foneticky bohatých viet z obdobia pred operáciou. Rečový syntetizátor je inštalovaný do prenosného zariadenia (mobilný telefón, tablet, notebook a i.) a umelo vytváraný hlas môže upravovať sám pacient. Toto moderné riešenie zaisťuje veľkú podobnosť umelo generovaného hlasu s pôvodným hlasom pacienta.

 

 

Prvou fázou procesu syntézy je zvukový záznam pacientovho hlasu pred operáciou, ktorý sa vykonáva v špecializovanom nahrávacom štúdiu. V súčasnosti je však testované aj nahrávanie v domácnostiach. Vybrané texty, ktoré sú nahrávané, sú dôkladne zostavované tak, aby bola efektívne zachytená široká škála špecifík hlasového prejavu daného pacienta.

Po nahraní pacientovho hlasu sa vykonáva kontrola nahovoreného textu a foneticko-prozodická analýza. Nahrávky sa spracúvajú, parametrizujú a segmentujú. Výsledkom je hlasový modul kompatibilný s týmito metódami rečovej syntézy:


  • štatisticko-parametrická rečová syntéza (reč je generovaná na základe štatistických modelov; využitie Markovových modelov)
  • jednotková selekcia (reč vzniká zreťazením starostlivo vybraných krátkych segmentov reálnej reči)

Laryngo Voice sa stále zdokonaľuje. Súčasné úsilie smerujeme k úplnej automatizácii systému, kde by v celom procese, od nahrávania až po tvorbu výsledného syntetického hlasu, nebola potrebná ľudská asistencia. Pacient by si tak sám vytvoril program, ktorý by čítal zadávaný text jeho syntetickým hlasom, a potom by si ho nainštaloval do vybraného zariadenia. Ak by Laryngo Voice dospel do tejto fázy, v porovnaní s konkurenciou by bol úplne unikátny svojou plnou automatizáciou aj rýchlosťou, s ktorou by bolo možné vytvoriť kvalitný syntetický hlasový systém a okamžite ho nainštalovať do bežne používaných prenosných prístrojov.
Ostatné známe projekty zaoberajúce sa tvorbou osobných syntetických rečových systémov sa väčšinou zameriavajú na štatisticko-parametrickú rečovú syntézu. Priemerný štatistický model vzniknutý pomocou veľkého množstva odlišných hlasov býva prispôsobený konkrétnemu používateľovi na základe jeho hlasových záznamov. Podobnosť výsledného výstupu s hlasom danej osoby však nebýva uspokojivá.
Cieľom do budúcna je aj prispôsobiť súčasné parametre Laryngo Voice pre hlasové modulátory a „rečové protézy“, ktoré budú súčasťou pacientovho tela.

 

 

Laryngo Voice a jeho testovanie  

Od samého začiatku projektu spolupracuje ZČU s Klinikou otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku Fakultnej nemocnice v Motole a 1. lekárskou fakultou Karlovej Univerzity. Laryngo Voice sa testuje v klinickej praxi. Pacientom, ktorým bola diagnostikovaná rakovina hrtanu, je ponúkaná možnosť záznamov ich hlasového prejavu. Osobný syntetický rečový systém bol vytvorený už desiatim pacientom.

Ohlasy pacientov, ktorí toto riešenie testovali, ukazujú, že systém dokáže výrazne skvalitniť ich komunikáciu v osobnom aj profesijnom živote a je veľmi kladne prijímaný okolím. Laryngo Voice nemusia využívať iba pacienti, ktorí absolvovali úplnú laryngektómiu. Využiť ho môže ktokoľvek, kto by rád zachoval hlas akejkoľvek osoby.


 

Viac informácií nájdete na webových stránkach www.uchovejhlas.cz

 

 

 

Industry 4.0