Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
APLIKOVANÝ VÝSKUM

 

Inovácia u nás nie je len slovo.

Naším poslaním vždy bolo a bude prinášať vlastné inovácie podporené vedeckým výskumom a uplatňovať ich v rôznych priemyselných odvetviach. Veľmi radi sa venujeme aj veľmi úzko zameraným problémom, ktoré zostávajú komerčnou ponukou riešení prehliadané. V týchto prípadoch sa spoliehame na vlastný aplikovaný výskum.

 
Klienti nám veria.

Už veľa rokov poskytujeme svojim klientom tieto profesionálne služby a prinášame významné inovácie rôznym priemyselným odvetviam. Stačí zmieniť, že vďaka našim schopnostiam sa na nás obrátili aj takí veľkí hráči ako Airbus Industries, Frequentis či Asekol.

 

Špičkové laboratóriá, špičkoví odborníci.

Aby bolo možné hranice možného neustále posúvať, je potrebné mať k dispozícii veľmi kvalitný tím odborníkov a najmodernejšie technické vybavenie. Nielen z tohto dôvodu sme založili vlastné laboratórium pre aplikovaný výskum, ktoré úzko spolupracuje s naším inovačným centrom pre vlastný produktový rozvoj. Pýšime sa taktiež spoluprácou s renomovanými technickými univerzitami a výskumnými centrami v Českej republike aj v iných štátoch Európskej únie, napríklad ČVUT Praha, Technická Univerzita vo Viedni, ZČU Plzeň a VŠB Ostrava.

 

Neexistuje riešenie? My ho nájdeme.

A ako to celé môže fungovať? Uvažovanie o nových produktoch a inovatívnych systémových riešeniach obvykle začína štúdiou vykonateľnosti.

Ak na dosiahnutie požadovaného cieľa neexistuje žiadna doteraz známa vhodná metóda, alebo nie je možné ju získať pre komerčné využitie klienta, prichádza na rad náš aplikovaný výskum. Naše výskumné aktivity čerpali inšpiráciu z najnovších vedeckých poznatkov a bude to tak aj v budúcnosti. Iba najnovšie informácie z výskumu a najmodernejšie technológie zaistia systémovým riešeniam a produktom efektívnu dlhodobú životnosť vrátane schopnosti obstáť pri porovnaní s konkurenciou.


 

  • Text Hover
RIEŠENIA V RÁMCI VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV

 

 

Spoločnosť CertiCon v spolupráci s Inštitútom informatiky, robotiky a kybernetiky na ČVUT vyvinula v rámci projektu ARUM unikátne softvérové riešenie Smart Scheduler, ktoré dokáže výrazne zefektívniť proces plánovania a riadenia výroby zložitých produktov. Smart Scheduler výrazne pomôže predovšetkým v dopravnom priemysle, napr. pri výrobe lietadiel a lodí – riešenie vo svojich výrobných halách testovala spoločnosť Airbus pri výrobe lietadiel A350, pričom technici tejto spoločnosti na základe skúšobnej prevádzky uvádzajú, že rozvrhovač je schopný celý výrobný proces zefektívniť o 15 %.
Hlavnou výhodou rozvrhovača je výrazná pomoc pri plánovaní výrobného procesu, počas ktorého je nutné skompletizovať veľké množstvo súčiastok.


Smart Scheduler dokáže:

 

» reagovať na spomalenie či zastavenie prác na čiastkovej výrobnej linke 
» eliminovať finančné straty spôsobené nepredvídanými komplikáciami » synchronizovať výrobné jednotky za rozdielnych podmienok » vyhodnocovať vzniknuté situácie a dodávať potrebné dáta obsluhe


 

 

CertiCon je technickým koordinátorom projektu DIGICOR podporeného Európskou komisiou v rámci programu Horizon 2020. Výsledkom projektu bude komunikačná platforma, ktorej súčasťou bude inteligentný rozvrhovač, ktorý bude organizovať prácu všetkých subdodávateľov a výrobcov pracujúcich na jednej zákazke. Svoje uplatnenie si nájde najmä vo výrobných podnikoch zaoberajúcich sa strojárenstvom a výrobou veľkých a náročných strojov a zariadení. Revolučná platforma ušetrí podnikom nielen značné množstvo času, ale aj financií.

 

 

Cieľom projektu SIDAS (Systém inteligentnej detekcie a signalizácie kolíznych stavov na zvýšenie traťovej bezpečnosti) vypísaného v rámci programu podpory výskumu a vývoja Ministerstva priemyslu a obchodu TRIO je zlepšiť bezpečnosť prevádzky na železničných tratiach, a to predovšetkým v zmysle zabezpečenia železničných prejazdov. Tento projekt vyvinie prevenčný detekčný systém, ktorý s veľkou mierou istoty dokáže určiť, či situácia na konkrétnom prejazde hrozí kolíziou. Budú kombinované rôzne metódy senzoriky počítačového videnia, ktoré dokážu eliminovať vplyv rušivých vplyvov (dážď, hmla, tma, sneh) na schopnosť rozpoznať objekty na prejazde a pohyb vlakov v okolí. Zásadná inovácia v projekte je využitie optického interferometra v kombinácii s počítačovým videním a expertným systémom.

Spoločnosť CertiCon sa 1. 10. 2016 stala technickým koordinátorom tohto projektu s cieľom vytvoriť riešenie a zaistiť väčšiu bezpečnosť na železniciach pomocou inteligentných kamerových systémov. Na projekte sa bude podieľať taktiež Vysoká škola banská – Technická univerzita Ostrava.


 

Industry 4.0