Your address will show here +12 34 56 78

Vedení společnosti přistoupilo k zásadnímu rozšíření náborové strategie a zaměstnávání anglicky mluvících uchazečů.

CertiCon od března 2022 otevřel vybrané pozice, u nichž nastavení zákazníka, projektového týmu a samotného projektu umožňuje zaměstnávání uchazečů bez znalosti českého/slovenského jazyka, avšak s dostatečnou znalostí a výhradní komunikací v jazyce anglickém. 

Nejen, že v rámci pomoci a solidarity nabízíme pracovní místa kolegům ze zemí zasažených válečným konfliktem, ale rozhodli jsme se nabídnout možnost rozšířit naše řady i ostatním anglicky mluvícím uchazečům. 
Aktuálně se zaměřujeme na kandidáty/ky s volným přístupem na trh práce v České republice tzn. lidé z EU, trvalým pobytem v ČR nebo s vízem ke strpění.

V současné době již inzerujeme první vhodné pozice, probíhá příprava anglické verze kariérních stránek www.makejvit.cz a dalších potřebných kroků pro úspěšné zařazení a zapracování se nově příchozích kolegů/kolegyň do konkrétních projektů.

Těšíme se na každého kolegu, který rozšíří naše projektové týmy.


The company’s management has started to significantly expand its recruitment strategy and employ English-speaking candidates.

Since March 2022, CertiCon has opened selected positions where the setting up of the customer, the project team and the project itself allows for the employment of applicants without knowledge of the Czech / Slovak language, but with sufficient knowledge and exclusive communication in the English language.

Not only do we offer jobs to colleagues from war-torn countries through aid and solidarity, but we have decided to offer the opportunity to expand our ranks to other English-speaking candidates.
We are currently focusing on candidates with free access to the labor market in the Czech Republic, ie. people from the EU, permanent residence in the Czech Republic or with a visa to endure.

We are currently advertising the first suitable positions, preparing the English version of the career website www.makejvit.cz and other necessary steps for the successful inclusion and incorporation of newly arrived colleagues into specific projects are underway.

We look forward to seeing you in our project teams.

 

0

Industry 4.0